You are Browsing Điện ảnh News

by admin 3 years ago

Đằng sau cảnh nóng của Chí Phèo – Thị Nở

Thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ trước đánh dấu giai đoạn Việt Nam bắt đầu mở cửa, trong đó có lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Trong khoảng thời gian này, nhiều bộ phim...